Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người sửa chữa; thợ sữa chữa