Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repairer /ri'peərə[r]/  

  • Danh từ
    người sửa; thợ chữa
    a watch repairer
    thợ chữa đồng hồ