Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repairable /ri'peərəbl/  

  • Tính từ
    có thể sửa, có thể chữa, có thể sửa chữa