Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ và động tính từ quá khứ của repay
    xem repay