Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng repp)
  vải [có] sọc nổi (để làm màn cửa, bọc nệm…)
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  [người] đại diện thương mại; người chào hàng
  Danh từ
  (repertory nt)
  lối biểu diễn tiết mục ngắn đa dạng (thay vì chỉ diễn một vở với những màn thay vai)

  * Các từ tương tự:
  Rep, repace, repacify, repack, repackage, repagination, repaid, repaint, repair