Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thay đổi quan điểm, sự thay đổi thái độ