Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reopen /ri:'əʊpən/  

 • Động từ
  mở lại; tiếp tục lại
  tuần sau trường học lại mở lại (sau kỳ nghỉ…)
  reopen a discussion
  tiếp tục cuộc thảo luận
  reopen old wounds
  (nghĩa bóng) gợi mở lại những vết thương lòng cũ