Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

renouncement /ri'naʊnsmənt/  

  • Danh từ
    sự từ bỏ, sự bỏ