Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

renewable /ri'nju:əbl/  /ri'nu:əbl/

 • Tính từ
  có thể gia hạn được
  Is the permit renewable?
  giấy phép này có thể gia hạn được không?

  * Các từ tương tự:
  Renewable resource