Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    không giữ lời
    không ra con bài cùng hoa (mặc dù có trên tay)