Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remote control /riməʊt kən'trəʊl/  

  • Danh từ
    sự điều khiển từ xa
    quả bom được cho nổ bằng điều khiển từ xa
    bảng điều khiển từ xa (máy TV)