Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remindful /ri'maindful/  

  • Tính từ
    (+ of) nhắc lại, nhớ lại