Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reliant /ri'laiənt/  

  • Tính từ
    tin cậy vào
    dựa vào
    be reliant on somebody for something
    dựa vào ai để làm việc gì