Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Pháp) người được nhường; người nhận