Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

release gear /ri'li:s'giə/  

  • Danh từ
    cái cắt bom (ở máy bay)