Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chuyển tiếp, sự tiếp âm; sự bảo vệ bằng rơle; sự đặt rơle trong mạng điện