Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relay-box /'ri:'leibɔks/  

  • Danh từ
    (điện học) hộp rơle