Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relay station /ri:lei 'stei∫n/  

  • đài tiếp âm