Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relay race /'ri:leireis/  

  • cuộc chạy tiếp sức