Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người kể chuyện, người kể lại