Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rejection slip /ri'dʒek∫n slip/  

  • giấy bác bỏ (của nhà xuất bản gửi kèm theo một bản thảo không được chấp nhận)