Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rejectamenta /ridʤektə'mentə/  

  • Danh từ
    vật bỏ đi, vật bị loại
    vật rác rưởi trôi giạt trên biển
    cứt, phân