Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reinstatement /ri:in'steitməns/  

  • Danh từ
    sự phục hồi (ai vào chức vụ cũ)