Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reinforcement /ri:in'fɔ:s mənt/  

  • Danh từ
    sự gia cố; sự củng cố
    tăng cường
    (số nhiều) quân tăng cường; khí tài tăng cường (cho một đạo quân)