Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regularize /'regjʊləraiz/  

  • Động từ
    hợp thức hóa