Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regrettably /ri'gretəbli/  

 • Phó từ
  [một cách] đáng tiếc
  a regrettably small income
  thu nhập thấp một cách đáng tiếc
  đáng tiếc là
  regrettably the experiment ended in failure
  đáng tiếc là cuộc thí nghiệm đã kết thúc thất bại