Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    óc/ chủ nghĩa địa phương
    chính sách phân quyền cho đến địa phương
    (ngôn ngữ học) từ ngữ địa phương
    (văn học) khuynh hướng địa phương