Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngoái đầu lại (hình con sư tử trên huy hiệu)