Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refutation /refju:'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự bác, sự bẻ lại
    lý lẽ bẻ lại