Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reflector /ri'flektə[r]/  

  • Danh từ
    gương phản xạ; cái dội tiếng
    kính phản quang (lắp vào bánh xe để có thể thấy được trong bóng tối)

    * Các từ tương tự:
    reflector-absorber