Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hệ số phản xạ, hệ số phản chiếu