Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hệ số phản xạ, năng suất phản xạ
    [năng suất; hệ số] phản xạ