Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reference room /'refərəns rum/  

  • phòng tra cứu (thường là đồng nghĩa với reference library)