Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reference marks /'refərəns mɑ:ks/  

  • dấu tham khảo (lời ghi chú cuối trang… ở đấy có thể tìm thấy thông tin cần thiết)