Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reference library /'refərəns laibrəri/  

  • thư viện sách tra cứu (không cho mượn sách)