Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chuyển đến, sự được chuyển đến
    người (vật) được chuyển đến cho ai/cái gì