Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

referable /ri'fɜ:rəbl/  

  • Tính từ
    có thể chuyển đến (ai, nơi nào…) để giúp đỡ (để khuyên bảo…)