Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    có nhiều lau sậy
    (xấu) lanh lảnh (tiếng, giọng)