Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (hoá học) chất khử
  (vật lý) máy giảm; cái giảm tốc; cái giảm áp
  (nhiếp ảnh) máy thu nhỏ
  (vật lí) cái biến đổi
  data r. cái biến đổi các dữ kiện