Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quá trình oxy hoá và sự khử