Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redound /ri'daʊnd/  

 • Động từ
  (+ on) tác động trở lại
  your practical jokes will redound on you (on your headone day
  trò chơi khăm của anh sẽ có ngày tác động trở lại anh đấy
  (+ to) góp phần to lớn vào (thanh danh cho ai)
  việc học tập sẽ góp phần to lớn vào vinh dự của nhà trường