Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (quân)
  công sự lẻ, đồn lẻ
  vị trí phòng ngự cuối cùng trong công sự

  * Các từ tương tự:
  redoubtable