Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redemptive /ri'demptiv/  

  • Tính từ
    mua lại, chuộc về
    chuộc lại, bù lại
    cứu rỗi, cứu khỏi vòng tội lỗi