Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng xu
  I don't care a red_cent
  tớ cóc cần gì cả
  not worth a red_cent
  không đáng một xu