Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thảm đỏ (trải ra khi đón một nhân vật quan trọng)