Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thẻ đỏ (trong bóng đá)