Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

red cabbage /red'kæbidʒ/  

  • (thực vật)
    cải tía (có lá đỏ)