Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

red brass /'red'brɑ:s/  

  • Danh từ
    đồng đỏ