Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cặp đỏ (cặp hình cái hộp để giấy tờ tài liệu của các bộ trưởng Anh)