Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học)hồng huyết cầu (trong cơ thể con người)